Facebook
ДГ "Мир"
Детска градина в село Дъбник филиал ДГ с.Габерово

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001- 0001

 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

 

За периода от 01.09.2023 г. до 31.12.2023 г. ДГ "Мир" с. Дъбник участваше в Проект BG 05 MP001-5.001-0001 "Равен достъп   до училищното образование в условията на кризи", който се реализира по ОП на НОИР 2014-2024 г., съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейските структурни инвестиционни фондове, с конкретен бенифициент-Министерството на образованието и науката. Финансовата подкрепа по проекта е в размер на 3395,10лв. . По проекта беше назначен помощник-възпитател, който се включваше активно в дейностите по отглеждането, възпитанието и образованието на децата.