Facebook
ДГ "Мир"
Детска градина в село Дъбник филиал ДГ с.Габерово

Административни услуги

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ:

 С Решение №704 на Министерски съвет от 05.10.2018 г., правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административното обслужване.В тази връзка и съгл.чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.16 от Наредбата за администраивното обслужване, Детска градина  „Мир“ с.Дъбник, филиал ДГ с.Габерово предоставя следните обществени услуги:

• Информация за издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детската градина, извършваща задължително предучилищно образование – Изтегли тук

• Издаване на дубликат на документ за степен на образование – удостоверение за задължително предучилищно образование – Изтегли тук